کاردک مناسب برای آشپزخانه صنعتی

کاردک نظافت گریل Nemco
کاردک نظافت گریل Nemco
کاردک خم دسته پلاستیکی سه لبه
کاردک خم دسته پلاستیکی سه لبه
کاردک خم دسته پلاستیکی سوراخ دار
کاردک خم دسته پلاستیکی سوراخ دار
کاردک خم دسته پلاستیکی ساده
کاردک خم دسته پلاستیکی ساده
کاردک خمیرگیر Gi.Metal
کاردک خمیرگیر Gi.Metal
کاردک خمیرگیر دسته پلاستیکی
کاردک خمیرگیر دسته پلاستیکی
کاردک خمیرگیر دسته چوبی
کاردک خمیرگیر دسته چوبی
کاردک خمیرگیر
کاردک خمیرگیر
کاردک خم دسته چوبی پهن سوراخ دار
کاردک خم دسته چوبی پهن سوراخ دار
کاردک خم دسته چوبی پهن ساده
کاردک خم دسته چوبی پهن ساده
کاردک خم دسته چوبی بلند سوراخ دار
کاردک خم دسته چوبی بلند سوراخ دار
کاردک خم دسته چوبی بلند ساده
کاردک خم دسته چوبی بلند ساده
کاردک تخت نمره 8 ترامانتینا
کاردک تخت نمره 8 ترامانتینا
کاردک تخت دسته چوبی نمره 15
کاردک تخت دسته چوبی نمره 15
کاردک تخت دسته چوبی نمره 12
کاردک تخت دسته چوبی نمره 12
کاردک تخت دسته چوبی نمره 10
کاردک تخت دسته چوبی نمره 10
کاردک تخت دسته چوبی نمره 8
کاردک تخت دسته چوبی نمره 8