وزنه پخت آشپزخانه صنعتی

وزنه پخت مستطیل
وزنه پخت مستطیل