انواع ترولی رستورانی

ترولی حمل بار
ترولی حمل بار
سطل ترولی
سطل ترولی
ترولی سرو
ترولی سرو