انواع علائم رستورانی

تابلو احتیاط " زمین لغزنده است "
تابلو احتیاط " زمین لغزنده است "