دسته بندی محصولات

انواع ماشین اسپرسو صنعتی تمام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و معمولی

دو گروپه اتوماتیک M27  تال کاپ
دو گروپه اتوماتیک M27 تال کاپ
دو گروپه اتوماتیک M27
دو گروپه اتوماتیک M27
دو گروپه نیمه اتوماتیک M27
دو گروپه نیمه اتوماتیک M27
دو گروپه نیمه اتوماتیک M24
دو گروپه نیمه اتوماتیک M24
سه گروپه اتوماتیک M27
سه گروپه اتوماتیک M27
دو گروپه اتوماتیک Dosatron M39 همراه با توربو استیم
دو گروپه اتوماتیک Dosatron M39 همراه با توربو استیم
دو گروپه اتوماتیک Dosatron M39
دو گروپه اتوماتیک Dosatron M39
سه گروپه نیمه اتوماتیک M39
سه گروپه نیمه اتوماتیک M39
دو گروپه نیمه اتوماتیک M39
دو گروپه نیمه اتوماتیک M39
ماشین اسپرسو تک گروپه نیمه اتوماتیک |  CIMBALI
ماشین اسپرسو تک گروپه نیمه اتوماتیک | CIMBALI
ماشین اسپرسو سه گروپه اتوماتیک CIMBALI | M100 HD
ماشین اسپرسو سه گروپه اتوماتیک CIMBALI | M100 HD
ماشین اسپرسو دو گروپه اتوماتیک CIMBALI | M100 HD
ماشین اسپرسو دو گروپه اتوماتیک CIMBALI | M100 HD
ماشین اسپرسو دو گروپه اتوماتیک تال کاپ  CIMBALI | M100 GT
ماشین اسپرسو دو گروپه اتوماتیک تال کاپ CIMBALI | M100 GT
ماشین اسپرسو دو گروپه اتوماتیک CIMBALI | M100 GT
ماشین اسپرسو دو گروپه اتوماتیک CIMBALI | M100 GT
ماشین اسپرسو دو گروپه اتوماتیک CIMBALI | M23 DT
ماشین اسپرسو دو گروپه اتوماتیک CIMBALI | M23 DT
ماشین اسپرسو دو گروپه نیمه اتوماتیک تال کاپ CIMBALI | M23
ماشین اسپرسو دو گروپه نیمه اتوماتیک تال کاپ CIMBALI | M23
ماشین اسپرسو فول اتوماتیک THERMOPLAN | BW3
ماشین اسپرسو فول اتوماتیک THERMOPLAN | BW3
ماشین اسپرسو فول اتوماتیک THERMOPLAN | BW4
ماشین اسپرسو فول اتوماتیک THERMOPLAN | BW4
ماشین اسپرسو فول اتوماتیک THERMOPLAN | BW4F
ماشین اسپرسو فول اتوماتیک THERMOPLAN | BW4F